top of page

fre 15 mars

|

Tri Psykologi

Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykoterapi och vägledning

Utmaningar i vårt liv och leverne väcker frågor om vad det innebär för oss att vara människor. Att anta sina egna och andras livsutmaningar kräver färdigheter. Den här kursen stärker dig i och utanför omsorgsyrken att samtala om och hantera livsutmaningar.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang

Tid & plats

15 mars 2024 10:00 – 17 mars 2024 15:00

Tri Psykologi, Västra Hamngatan 11, 411 19 Göteborg, Sverige

Om gruppaktiviteten

Kursbeskrivning

På livets väg utmanas vi ofta. Vi ställs inför grundläggande frågor om döden och livet, sjukdom och hälsa, frihet och ansvar, ensamhet och gemenskap, mening och meningslöshet, värde och värdighet, lycka och olycka. Att ta emot och inte stå emot dessa utmaningar kan i sig vara utmanande. Därför övar vi oss i den här kursen för en mångfald färdigheter till att gemensamt kunna undersöka den mänskliga existensen i samtal.

Sällskapet för existentiell psykoterapi, SEPT, anordnar sedan 15 år en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykoterapi och vägledning under tre  intensiva och inspirerande dagar. Utbildningen passar både dig som är yrkesverksam med olika slags samtal och dig som är intresserad av tillvägagångssättet. Kursen syftar till att ge dig grundläggande förståelse av hur du kan använda existentiell filosofi i samtalets undersökande gemenskap. Du behöver inga förkunskaper.

Kursen redogör för hur existentiell filosofi kan tillämpas inom rådgörande, vårdande och behandlande verksamheter. Existentiella samtal kan föras inte bara inom psykoterapi, vägledning och själavård, utan också inom medicin, hälsovård, skola, socialt arbete, med mera. Vi ägnar kursdagarna dels åt att öva färdigheter för att tillsammans undersöka den enskildes enskilda existens i dess enskildheter, dels åt att fördjupa oss i stående existentiella och etiska temata. På så vis hoppas vi inte bara kunna stötta andra utan också utvecklas själva.

Kursens upplägg & struktur 

Kursen omfattar tre fulla dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar. Den börjar fredag kl. 10.00 och slutar söndag kl. 15.00. Kursen utgår från utmaningar i att samtala om livsutmaningar (problembaserat lärande (PBL)) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. I slutet av varje dag samlas vi för gemensam reflektion. Intyg erhålls från SEPT efter genomgången kurs.  

Kurslitteratur

Kursdagarna utgår från att deltagarna läst följande två små böcker:

Van Deurzen, Emmy, & Arnold-Baker, Claire. Existential therapy: distinctive features. London: Routledge, 2018.

Harris, Ted, & Lagerström, Ann. Konsten att leva innerligt: existentialism för den moderna människan, 2:a uppl. Stockholm: Blue publishing, 2022.

Övningar och samtal kommer också utgå från dessa.

Deltagarantal & kostnad

För uppläggets skull antar vi högst 16 deltagare. Kurskostnaden är för den enskilde 7000 kr exkl. 25 % moms. Efter platsbekräftelse kan faktura begäras.

Intresseanmälan & bokningsregler 

Välkommen nedan med din intresseanmälan! Anmälan är bindande så snart vi skickat ut en bekräftelse på att deltagaren antagits till kursen. Avbokning måste  ske skriftligt/e-post. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ersätts kursavgiften med 50%. Vid avbokning 2–0 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med SEPT. SEPT har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgiften ska vara betald  en vecka före kursstart.

Kursledare är Sebastian Rehnman, professor i filosofi på hälsovetenskapliga fakulteten vid Universitet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høyskole, auktoriserad existentiell vägledare och vetenskaplig ledamot av SEPT, certifierad filosofisk praktiker, lärare och handledare i Norsk selskap for filosofisk praksis, gästlärare i filosofisk samtalskonst vid Umeå universitet, handledare för livsyns- och samtaletjenesten på Sykehuset i Vestfold, och filosofisk praktiker i Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Han driver Dialogikos samtalspraktik. 

Kurslärare är Anna Rédei, docent i semiotik, Lunds universitet, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad existentiell psykoterapeut i SEPT. Hon driver Aperire psykoterapi. 

Dela detta

bottom of page