top of page
Samtal på livets väg
Välkommen

På livets väg kan vi inte annat än söka uppnå lycka och undvika olycka. Men det är ofta oklart vad verklig lycka är och hur vi skall göra för att uppnå lycka och undfly olycka. Dialogikos samtalspraktik hjälper dig att med ord – dia logos – fördjupa din förståelse av det goda livet. Du behöver bara utgå från vad du har på hjärtat och låta samtalet föra dig fram till insikterna du söker på livets väg. På så vis blir du dialogisk – dialogikos – till livsfrågorna. 

Jag, Sebastian Rehnman, är filosofisk praktiker, existentiell vägledare, handledare i existentiell psykoterapi, professor i filosofi och adjungerad professor i religionsfilosofi.

Välkommen
Vad innebär samtal med filosof?
Vad innebär samtal med filosof?

I dialog med mig är du gäst och inte patient. Din person blir inte objekt för en diagnos, utan din sak – dina tankar, känslor, behov, intressen, problem, med mera – blir subjekt för vår gemensamma undran. Du blir inte missförstådd som om du vore en hjärna som stör ditt beteende, utan du blir förstådd som hela den människa du är. I dialogen försöker jag med mitt uppmärksamma lyssnande och mina fördjupande frågor stärka din egen tankeförmåga och stimulera dig till kreativ, kritisk och systematisk reflektion inför det du står i på livets väg. Jag vill slå följe med dig en bit på vägen och göra gemensamma upptäckter under färden. Kanske skall vi göra ett strövtåg i det vilda landskapet eller pröva någon av de upptrampade stigarna. Vi kan likna din berättelse vid en reseskildring, och du får i dialogen hjälp att utveckla historien om din resa hitintills och undersöka hur du önskar skildra fortsättningen. Alternativt kan vi likna ditt samtalsämne med ett porträtt, och att vi genom samtalet drar alltfler kolstreck. Vi blir kanske aldrig färdiga med vem det är eller hur den bör leva som framträder i kolteckningen, men vi tecknar vidare och blir allt stadigare på handen. Oavsett om vi liknar dialogen med en skiss, en reseskildring eller en upptäcktsfärd, så är det genom det ömsesidigt öppna samtalet som vi kan komma till självkännedom. Här får även tystnaden tala till oss.

Hur samtalar vi?
Hur samtalar vi?

Samtal med filosof kan yttra sig på flera sätt. Oavsett samtalsformen, är filosofens mål att stötta din tillit till dina förmågor och hjälpa dig att utveckla nya perspektiv på ditt liv. En filosofisk praktiker är nämligen tränad i att lyssna, fråga, urskilja, precisera, värdera och dra slutsatser om tankar, känslor och val i existentiella och etiska frågor. Med dessa färdigheter får samtalsgästen hjälp att finna svar på sina egna frågor eller söka lösningar på sina egna utmaningar. På så vis är samtal med filosof en gemensam undran och ett ömsesidigt sökande efter levnadsvisdom.

Enskilt

På livets väg förbigår vi ofta många av våra viktigaste frågor för att kunna hantera vardagsrutinerna. Då blir kanske ”svaren” bara att ”göra som alla andra” eller ”flyta med strömmen.” Men frågorna kvarstår: ”Vem är jag? Vad bör jag göra? Vart är jag på väg? Var befinner jag mig? Var kommer jag ifrån?” Vi människor har i alla tider och på alla kontinenter ställt oss sådana livsfrågor och då liknat livet vid en väg. Ibland ser vi livet liksom sträcka sig framför oss som vägen på kolteckningen ovan. Ibland är vägen överskådlig, ibland svänger den, ibland försvinner den, men bakom krönet återfinner vi den. Livet liksom vägen skiftar och vid vissa skiften önskar vi vägledning. Vi kan önska oss vägledning när livsvägen mjukt och långt sträcker sig framför oss, men kanske är det i synnerhet när livsvägen når en korsning, svänger häftigt eller försvinner ur sikte, som vi vill ha någon som uppmärksamt lyssnar till oss och rådgör med oss om våra val och mål för den fortsatta färden. Var befinner du dig på livets väg?

Gemensamt

Vi är medvandrare på livets väg och kan hjälpa varandra med att förstå vägval, färdsätt och livsmål. Ett sätt kan vara att i grupp samlas för ett "rådslag" där envar får söka finna sin stämma och göra sin röst hörd. Det är gott med en gemensam undersökning när vi är nyfikna på alternativa färdvägar eller rådvilla, ja, rentav rådlösa om vår väg. I en sådan dialog utgår vi från varandras vardagserfarenheter och söker vidgade perspektiv såväl som djupare insikter i livet. Genom att bli delaktig av den andres berättelse, kan vi samtala om vad som är likt och olikt på våra livsvägar och dra gemensamma lärdomar för färden. Med stöd av filosofens fördjupande frågor, preciserande påståenden, tankeväckande tilltal och preliminära parafraser, kan vi överlägga med varandra och närma oss en gemensam förståelse. Ett sådant samtal utvecklar såväl vår enskilda som vår gemensamma färdighet att finna väg genom livet. Vad för rådslag önskar du på livets väg?

Vad kan filosofin erbjuda?
Vad kan filosofin erbjuda?
Livsvägledning

I dialog med en filosof blir inte din person objekt för en diagnos, utan din sak blir subjekt för en gemensam undran. I dialogen försöker filosofen med sitt uppmärksamma lyssnande och sina fördjupande frågor stärka din tankeförmåga och stimulera dig till kreativ, kritisk och systematisk reflektion inför det du står i på livets väg. Många livsfrågor är svåra att finna svar på och då är det gott att samtala med någon som är övad i att gemensamt undersöka existentiella och etiska spörsmål. Antikens filosofer kallade detta ”livsvägledning.” 

Levnadsfärdigheter

Det är inte alltid lätt att leva och vi känner oss ofta fumliga inför livet. Det skulle vara lättare att leva om vi hade färdigheter som böjde oss att handla väl i nya och obekanta situationer istället för att fumla fram på livets väg. Men vad skulle färdigheter för livet innebära? Filosofer har i tusentals år arbetat med levnadsfärdigheter för att göra oss dugliga och duktiga på att möta livets utmaningar och bli lyckliga. Sådana färdigheter är nämligen förhållningssätt, handlingsberedskaper, drivkrafter och karaktärsdrag för det goda livet. Med dem kan vi jämt, raskt och nöjt hålla oss mitt på livets väg och bevara oss från dikena.

Levnadsövningar

Vi vet att övning ger färdighet. Men går det att öva färdigheter inte bara bara för musik, dans och motion, utan också för livet? Det är just vad filosofer utvecklat och praktiserat. Genom övningar för våra uppfattningar, attraktionskänslor, aversionskänslor och viljeyttringar kan vi dana vår karaktär och försöka leda oss själva bättre på livets väg. 

Livskällor

Samtal med filosof förutsätter inga som helst förkunskaper i filosofi. Här är inte filosofi den spetsfundiga monologen i akademin, utan den livsnära dialogen i vardagen. Att utöva filosofi – att söka visdom – är en individuell strävan efter självkännedom och därigenom ett förändrat levnadssätt. Men däri ingår vi mer eller mindre medvetet i en gemensam praktik och kan ta del av vad denna tradition åstadkommit. Då låter vi andras källor bli livsflöden på vår väg.

Läs mer under dialogformer och fördjupning. Missa inte heller dialogerna under aktuellt.

Kontakt
Vill du veta mer? Ta kontakt

Dialogikos inbjuder dig – enskilt eller i grupp – att bli delaktig av ett samtal om livsfrågor. Ta kontakt för att reflektera över ditt liv, dina val, utmaningar, tankar, känslor, drömmar och visioner.

bottom of page